AVG

   Privacy verklaring (AVG)

   Love by Loes, gevestigd aan Spiesberg 25a, 5985NP Grashoek is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

   Contactgegevens:
   Spiesberg 25a
   5985NP Grashoek
   info@lovebyloes.com

   Persoonsgegevens die wij verwerken
   Love by Loes verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze
   diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
   Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij
   verwerken:
   – Voor- en achternaam
   – Adresgegevens
   – Telefoonnummer
   – E-mailadres
   – IP-adres
   – Gegevens over uw activiteiten op onze website
   – Internetbrowser en apparaat type

   Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
   Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over
   websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben
   van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker
   ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online
   activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over
   kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van
   overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben
   verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@lovebyloes.com,
   dan verwijderen wij deze informatie.

   Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens
   verwerken
   Love by Loes verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
   – Het afhandelen van uw betaling
   – Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
   – U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening
   uit te kunnen voeren
   – U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
   – Om goederen en diensten bij u af te leveren
   – Love by Loes verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe
   verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze
   belastingaangifte.

   Geautomatiseerde besluitvorming
   Love by Loes neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten
   over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

   Hoe lang we persoonsgegevens bewaren.
   Love by Loes bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om
   de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij
   hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van
   persoonsgegevens:
   Personalia > 7 jaar > Wettelijke verplichting
   Adres > 7 jaar > Wettelijke verplichting
   Telefoonnummer > 7 jaar > Wettelijke verplichting
   email adres > 7 jaar > Wettelijke verplichting
   Foto’s > 3 jaar > Bestelperiode tenzij anders overeen gekomen.

   Delen van persoonsgegevens met derden
   Love by Loes verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze
   uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met
   u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw
   gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een
   bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging
   en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Love by Loes blijft verantwoordelijk voor
   deze verwerkingen.

   Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
   Loev by Loes gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische
   cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein
   tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op
   uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn
   noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw
   gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en
   onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee
   onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw
   internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.
   Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de
   instellingen van uw browser verwijderen.

   Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
   U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te
   verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor
   de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de
   verwerking van uw persoonsgegevens door Love by Loes en heeft u het recht op
   gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt
   indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een
   computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te
   sturen.
   U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging
   van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of
   bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@lovebyloes.com.
   Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij
   u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in
   deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers
   onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN)
   zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk,
   maar binnen vier weken, op uw verzoek.

   Love by Loes wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht
   in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
   Dat kan via de volgende link:
   https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons

   Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
   Love by Loes neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt
   passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste
   openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk
   heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van
   misbruik, neem dan contact op via info@lovebyloes.com

   error: Content is protected !!